Rozmiar tekstu
Levitra Online
Viagra En Gel

Strona Internetowa Bogusława Liberadzkiego

Prace w toku - Komisja Transportu i Turystyki

Zapraszamy do zapoznania się z pracami w toku Komisji Transportu i Turystyki.

Proszę kliknąć tutaj!

   

Zakres obowiązku zapłaty niemieckiego wynagrodzenia minimalnego (8.50 € brutto za godzinę) przez polskich przewoźników

Uwagi prawne.

1.    PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena zgodności z prawem unijnym przepisu § 20 niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz - MiLoG), nakładającego na polskie przedsiębiorstwa transportowe obowiązek stosowania wobec pracowników świadczących usługi na terenie Niemiec minimalnej stawki wynagrodzenia w wysokości 8,5 € brutto za godzinę.
Analizie zostaną poddane następujące akty prawa unijnego:

1)    Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług;
2)    Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania Dyrektywy 96/71/WE.

2.    RODZAJE PRZEWOZÓW MIĘDZYNARODOWYCH

W pierwszej kolejności należy trzy wskazać typowe rodzaje przewozów międzynarodowych:

1)    polskie przedsiębiorstwo świadczy usługi przewozowe na terenie Niemiec (przewozy kabotażowe);
2)    pracownik polskiego przedsiębiorstwa realizuje przewozy międzynarodowe, załadowując lub wyładowując ładunki w Niemczech (przewóz towaru z terenu Polski na teren Niemiec, bądź z terytorium Niemiec na terytorium Polski);
3)    pracownik polskiego przedsiębiorstwa dokonuje przewozu towaru przez terytorium Niemiec (np: z Polski do Francji), nie dokonując na terytorium Niemiec ani załadunku, ani rozładunku towarów (przewóz tranzytowy).

W dalszej kolejności odnotowania wymagają pewne szczególne przypadki (modyfikacje) wskazanych powyżej typowych rodzajów przewozów międzynarodowych:

Ad. 1.
Polskie przedsiębiorstwo może posiadać jednostkę organizacyjną na terenie Niemiec lub nie.

Ad 2.
Istnieje praktyka dowożenia pracowników przedsiębiorstw transportowych (kierowców) do określonego miejsca, w którym rozpoczynają oni międzynarodowy przewóz towarów. Nie jest zatem wykluczony również scenariusz, w którym pracownik polskiego przedsiębiorstwa transportowego zostaje dowieziony na teren Niemiec.

3.    OCENA PRAWNA

3.1.    Zgodność przepisu § 20 MiLoG z postanowieniami Dyrektywy 96/71/WE

Wedle stanowiska właściwych organów niemieckich, uzasadnieniem dla stosowania MiLoG również dla przewoźników transportowych, którzy jedynie częściowo wykonują pracę na terytorium Niemiec (pkt 2 i 3 powyżej), ma być zasada prymatu warunków zatrudnienia obowiązującym w państwie przyjmującym, wyrażona w postanowieniu art. 3 Dyrektywy 96/71/WE. Twierdzenie to wzbudza daleko idące wątpliwości. Przede wszystkim, Dyrektywa ta znajduje zastosowanie do pracowników delegowanych, tj. pracowników, którzy przez ograniczony okres czasu wykonują swoją pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwa w którym zwyczajowo pracują (art. 2 ust. 1 Dyrektywy 96/71/WE). Tym samym Dyrektywa ta znajduje zastosowanie dla pracowników, którzy "zwyczajowo" pracują w określonym państwie, zaś w innym państwie pracują jedynie w ograniczonym okresie. W przypadku kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu drogowego nie sposób przyjąć, że "zwyczajowo" kierowcy ci pracują w określonym państwie (np.: w Polsce), a w innych państwach (np.: w Niemczech) wykonują oni swoją pracę jedynie okresowo. Charakter pracy takich kierowców jest międzynarodowy, a próby przypisywania im państwa siedziby przedsiębiorstwa jako państwa "zwyczajowego" wykonywania pracy pozbawione są uzasadnienia faktycznego. W przypadku takich kierowców nie sposób wyróżnić ani jednego państwa "zwyczajowego" wykonywania pracy, ani jednego "państwa przyjmującego".

Ponadto, aby doszło do samego oddelegowania pracownika do innego państwa, musi dojść do przemieszczenia pracownika pomiędzy Państwami Członkowskimi, a dopiero następnie do rozpoczęcia pracy w przyjmującym Państwie Członkowskim. W przypadku pracowników oddelegowywanych do czasowego wykonywania pracy w innym państwie dojdzie również do wskazania im przez pracodawcę miejsca pracy i noclegu, a także dokładnego okresu trwania takiej delegacji. W rozważanym przypadku międzynarodowego transportu drogowego, taka okoliczność nie zachodzi. Przemieszczanie się pracowników przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego mieści się w ramach pracy w takim przedsiębiorstwie, gdyż takie przemieszczanie się wynika z samej istoty tej pracy kierowcy zatrudnionego w przedsiębiorstwie transportu międzynarodowego.

Skoro zatem pracownik polskiego przedsiębiorstwa transportowego dokonuje przewozu towaru z terytorium Polski na terytorium Niemiec (lub na odwrót) lub przewozu tranzytowego, to wówczas nieustająco wykonuje pracę dla polskiego przedsiębiorstwa transportowego. W takim wypadku pracownik przedsiębiorstwa transportowego nie znajduje się w delegacji, lecz w podróży służbowej. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (sygn. II UK 204/13), podróż służbowa ma charakter krótkotrwały i incydentalny i nie powoduje zmiany umówionego miejsca pracy. Skoro tak, to nie sposób twierdzić, iż powstaje zagadnienie państwa przyjmującego. Przypadek podróży służbowych tym wyraźniej nie mieści się w podstawowej siatce pojęciowej Dyrektywy 96/71/WE, co potwierdza wniosek o braku możliwości stosowania wskazanej Dyrektywy do pracowników znajdujących się w podróży służbowej.

Jako podróż służbową należy również zakwalifikować przypadek, gdy kierowca prowadzi pojazd (np: ciągnik siodłowy) z terytorium Polski na terytorium Niemiec, gdzie do pojazdu zostaje podpięta naczepa, a następnie realizowany jest właściwy przewóz międzynarodowy (tj. za pomocą zestawu ciągnik + naczepa). Oznacza to, że jako delegowanie pracownika do Niemiec można ewentualnie potraktować jedynie szczególny przypadek sygnalizowany w pkt 2 powyżej, tj. przewiezienie pracownika do Niemiec, gdzie dopiero rozpoczyna on pracę jako kierowca. W takim przypadku okres podróży (np: autokarem) mógłby zostać zakwalifikowany jako delegacja, a nie jako podróż służbowa, gdyż w tym czasie pracownik fizycznie nie wykonuje swojej pracy (nie prowadzi pojazdu). Kryteria w tej materii są jednak nieostre.

Należy wreszcie podkreślić, że postanowień Dyrektywy 96/71/WE nie stosuje się do personelu pływającego przedsiębiorstw marynarki handlowej (Art. 1 ust. 2). Nie zachodzą żadne powody, dla których dla potrzeb Dyrektywy 96/71/WE (a co za tym idzie, również MiLoG) międzynarodowy przewoźnik drogowy miałby być traktowany inaczej niż międzynarodowy przewoźnik morski. Wydaje się bowiem, że odbywanie podróży służbowych jest tak samo wpisane w charakter pracy personelu pływającego przedsiębiorstw marynarki handlowej, jak w charakter pracy odpowiedniego personelu przedsiębiorstw transportu międzynarodowego - tj. kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Zarówno taki personel pływający jak i międzynarodowi kierowcy transportowi nie posiadają ani jednego określonego państwa, w którym "zwyczajowo" wykonywaliby oni swoją pracę, ani "państwa przyjmującego". Po raz kolejny należy podkreślić, że międzynarodowe podróże są wpisane w charakter pracy we wskazanych zawodach.
Bliższa analiza postanowienia art. 1 ust. 3 Dyrektywy 96/71/WE nakazuje ponadto powziąć jeszcze dalej idące wątpliwości co do stosowania wskazanej Dyrektywy względem kierowców realizujących przewozy tranzytowe. Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 1 lit. a) Dyrektywę stosuje się gdy przedsiębiorstwo deleguje pracowników w ramach umowy zawartej między przedsiębiorcą delegującym a odbiorcą usług działającym w danym Państwie przyjmującym. Zatem gdyby nawet - wbrew przedstawionym powyżej wnioskom - przyjąć, że kierowca realizujący przewóz międzynarodowy nie znajduje się w podróży służbowej, lecz jest delegowany do świadczenia usług w innym Państwie Członkowskim, to wówczas można brać pod uwagę jedynie delegowanie kierowcy do państwa docelowego, a nie państwa tranzytowego. Tym samym próby stosowania przepisów MiLoG do pracowników realizujących przewozy tranzytowe przez terytorium Niemiec wykracza poza zakres regulacyjny Dyrektywy 96/71/WE.    
Podsumowując, należy stwierdzić że przepis § 20 MiLoG nie mieści się w ramach prawnych Dyrektywy 96/71/WE, a postanowienie Art. 3 Dyrektywy 96/71/WE nie stanowi uzasadnienia na szczeblu europejskim dla wprowadzenia przepisu § 20 MiLoG.

3.2.    Zgodność przepisu § 20 MiLoG z postanowieniami Dyrektywy 2014/67/UE
Dyrektywa 2014/67/UE tworzy wspólne ramy prawne dla mechanizmów kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego wdrażania, stosowania oraz egzekwowania dyrektywy 96/71/WE w praktyce, celem zapewnienia odpowiedniej ochrony pracownikom delegowanym. Dyrektywa nakazuje badanie, czy delegowany pracownik wykonuje tymczasowo pracę w innym państwie członkowskim, niż to w którym zwyczajowo pracuje w oparciu m. in. o charakter wykonywanej działalności. W analizowanym przypadku międzynarodowego przewozu towarów nie sposób mówić o delegowaniu pracownika do pracy w innym państwie członkowskim, właśnie ze względu na specyfikę działalności transportowej, w którą wpisane jest odbywanie podróży międzynarodowych.

4.    PODSUMOWANIE

•    Obowiązek zapłaty kierowcom międzynarodowym minimalnej stawki wynagrodzenia wg przepisu § 20 MiLoG należy rozpatrywać w kontekście różnych rodzajów transportu międzynarodowego.
•    W przypadku przewozów kabotażowych istnieje największe zagrożenie objęcia przewoźników z Polski obowiązkiem zapłaty minimalnego wynagrodzenia w wysokości 8,5 € brutto za godzinę.
•    Obowiązek zapłaty minimalnej płacy niemieckiej nie dotyczy kierowców realizujących przewozy towarów do Niemiec oraz z Niemiec. W takich przypadkach nie dochodzi do delegowania pracownika do pracy w Niemczech, gdyż w specyfikę pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym wpisane jest odbywanie międzynarodowych podróży służbowych. Kierowców realizujących międzynarodowe przewozy nie można traktować jako delegowanych do pracy w innym kraju, lecz jako odbywających podróż służbową. Dyrektywa w sprawie delegowania pracowników nie znajduje zastosowania.
•    W przypadku przewozów tranzytowych przez terytorium Niemiec nie zachodzi żadna możliwość uznania kierowców za delegowanych do pracy na terytorium Niemiec, co najwyżej ewentualnie możliwe byłoby uznanie ich za delegowanych do pracy w kraju docelowym kraju przewozu. Konsekwentnie należy ich jednak uważać za odbywających podróż służbową, nie zaś za pracowników delegowanych.

   

Podsumowanie sesji plenarnej w Strasburgu - styczeń

Budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu © European Union 2015 - European Parliament

W czasie zakończonej w ubiegłym tygodniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poruszono wiele istotnych kwestii. W czasie wtorkowego posiedzenia Przewodniczący Martin Schulz wygłosił uroczyste przemówienie z okazji 70-lecia wyzwolenia obozu w Oświęcimiu, w którym podkreślił konieczność przeciwstawienia się ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmowi. Nawiązując do wydarzeń z Paryża wezwał do walki o prawa i godność każdego człowieka. W tym samym dniu odbyły się również debaty na temat podsumowania prezydencji włoskiej oraz umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie, która w ostatnich tygodniach wywołała wiele kontrowersji.

Więcej: Podsumowanie sesji plenarnej w Strasburgu - styczeń

   

Strona 1 z 193Praca w Parlamencie Europejskim

Wiadomość

Prace w toku - Komisja Transportu i Turystyki

Zapraszamy do zapoznania się z pracami w toku Komisji Transportu i Turystyki. Proszę kliknąć tutaj!

Czytaj dalej...

Podsumowanie sesji plenarnej w Strasburgu - styczeń

Podsumowanie sesji plenarnej w Strasburgu - styczeń

Budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu © European Union 2015 - European Parliament W czasie zakończonej w ubiegłym tygodniu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu poruszono wiele istotnych kwestii. W czasie wtorkowego posiedzenia Przewodniczący Martin Schulz wygłosił uroczyste...

Czytaj dalej...

Płaca minimalna w Niemczech

Płaca minimalna w Niemczech

  Mając na uwadze obronę interesów polskich przewoźników wykonujących przewozy na terenie Niemiec, po rozmowach z Panią Komisarz Bulc i przedstawicielami władz niemieckich Pan Profesor Bogusław Liberadzki zadał Komisji Europejskiej następujące pytania, poniżej zamieszczamy tekst...

Czytaj dalej...

Informacja wideo

Biura Poselskie

1. Bruksela
European Parliament
ASP 12 G 305
rue Wiertz, B-1047 Bruxelles
tel. +32 (0)2 284 74  23
fax. +32 (0)2 284 94 23

2. Strasburg
European Parliament
Bat. Louise Weiss T 012/023
Allee du Printemps
F-67070 Strasbourg
tel. +33 (0)3 88 175423
fax. +33 (0)3 88 179423


3. Szczecin
ul. Garncarska 5
70-377 Szczecin
tel./fax +48 91 485-0484

4. Zielona Góra
Al. Niepodległości 22
65-048 Zielona Góra
tel. +48 68 454-9333
fax +48 68 454-9001

5. Koszalin
ul. Piłsudskiego 11/15
75-540 Koszalin
tel. +48 94 347-1380
fax.+48 94 347-1380

Logowanie

Wyszukiwarka

Galeria

Sonda

Czy skorzystałeś na członkostwie Polski w UE ?

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Statystyki


Wizyty dzisiaj:160
Wszystkich wizyt:425395

Subskrybuj RSS

Media

  • 1
  • 2
  • 3